Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO poradnik-oknaidrzwi.pl

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Sklep Internetowy poradnik-oknaidrzwi.pl działający pod adresem www.poradnik-oknaidrzwi.pl prowadzony jest przez Stolarka VIP Sp. z o.o. w Warszawie wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000570493, NIP 1132893716, REGON 362234039, woj. Mazowieckie, ul. Płochocińska 101L/lok. 20, 03-044 Warszawa.
2. Niniejszy „Regulamin Sklepu Internetowego” określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym poradnik-oknaidrzwi.pl, a w szczególności zasady i tryb zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.
3. Każdy Użytkownik korzystający ze Sklepu Internetowego poradnik-oknaidrzwi.pl zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu. Każdy Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Internetowego poradnik-oknaidrzwi.pl powinien zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
4. Klient może uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
5. Każdy Klient korzystający ze Sklepu poradnik-oknaidrzwi.pl zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu, w szczególności zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.

II. DEFINICJE
Wyrazy lub zwroty pisane w niniejszym Regulaminie z wielkich liter mają znaczenie wskazane poniżej:
1. Dni – wszystkie dni od poniedziałku do niedzieli włącznie;
2. Dni Robocze – wszystkie dni od poniedziałku do piątku włącznie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce;
3. Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towarów do Koszyka oraz określenie niektórych warunków Umowy Sprzedaży, w szczególności sposobu dostawy i płatności;
4. Klient – użytkownik Sklepu Internetowego poradnik-oknaidrzwi.pl, będący Konsumentem, Przedsiębiorcą lub Przedsiębiorcą Konsumentem;
5. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej, w tym zawarcia umowy sprzedaży na odległość, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
6. Koszyk – element Sklepu, w którym widoczny jest wybrany przez Klienta Produkt i w którym Klient ma możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości nabywanych Produktów;
7. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;
8. Przedsiębiorca-Konsument – osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, posiadającą wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nie posiadającą dla niej charakteru zawodowego, wynikającego z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, weryfikowanego w szczególności na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Przy czym dotyczy to tylko umów zawieranych na odległość poza lokalem przedsiębiorstwa.
9. Regulamin – niniejszy „Regulamin Sklepu Internetowego”;
10. Sklep – sklep internetowy, dostępny pod adresem www. poradnik-oknaidrzwi.pl;
11. Sprzedawca – Stolarka VIP Sp. z o.o. w Warszawie wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000570493, NIP 1132893716, REGON 362234039, woj.Mazowieckie, ul. Płochocińska 101L/lok. 20, 03-044 Warszawa.
12. Towar – rzecz ruchoma – książka o nazwie „Vademecum Okna i Drzwi – Poradnik dla konsumenta i inspiracja dla architekta” z asortymentu oferowanego w Sklepie Internetowym poradnik-oknaidrzwi.pl;
13. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży na odległość Towaru zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu;
14. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

III. WYMOGI TECHNICZE
1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
• posiadanie urządzenia końcowego z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Mozilla Firefox, Chrome, Opera lub Internet Explorer 11 (lub nowsza) z włączoną obsługą apletów Javy, JavaScript, Adobe Flash Player i Cookies.
2. Dla złożenia Zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

IV. TOWARY
1. Towary oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
2. Towary sprzedawane w Sklepie mogą się nieznacznie różnić od Towarów, które są prezentowane na zdjęciach.
3. Towarów należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem.

V. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY
1. Opisy Towaru wraz z ceną stanowią zaproszenie do zawarcia umowy (informację handlową), a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Klient składając Zamówienie składa ofertę kupna wskazanego Towaru za cenę i o cechach określonych w opisie Towaru.
2. Klient może składać Zamówienia w Sklepie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, przez cały rok. Sklep realizuje Zamówienia złożone w godzinach pracy Sklepu tj. od 9 do 17 w dni robocze. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 17:00, w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
3. W celu złożenia Zamówienia za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu Klient:
• wybiera Towar, którym jest zainteresowany, a następnie klika przycisk „DODAJ DO KOSZYKA” znajdujący się pod danym Towarem;
• przechodzi do „KOSZYKA” , który znajduje się w prawnym górnym rogu Strony Internetowej Sklepu;
• wypełnia Formularz Zamówienia poprzez wpisanie następujących danych: imienia i nazwiska, adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, adresu poczty elektronicznej, nr telefonu oraz danych niezbędnych do wystawienia faktury sprzedaży;
• wybiera sposób dostawy oraz formę płatności;• wybiera przycisk „KUPUJĘ I PŁACĘ”.
4. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania przez Kupującego Regulaminu Sklepu oraz Polityki Prywatności, poprzez zaznaczenie odpowiednich okienek.
5. Po złożeniu Zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.
6. Następnie, po potwierdzeniu złożenia Zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu Zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

VI. CENA TOWARÓW
1. Cena podana w Sklepie za Towar jest podana w polskich złotych i jest ceną brutto (zawierającą podatek VAT). Cena nie zawiera kosztów wysyłki, które wynoszą 11.90 złotych (słownie: jedenaście złotych 90/100) za dostarczenie towaru.
2. Na całkowitą cenę Zamówienia składają się wskazane w Sklepie cena za Towar oraz koszty dostawy Towaru.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen Towarów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych Towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
4. Cena Towaru uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

VII. SPOSÓB PŁATNOŚCI
1. dostępną w Sklepie metodą płatności jest płatność on-line za pośrednictwem systemu PayPal.
2. Towar zostanie wysłany Klientowi po zaksięgowaniu płatności. W przypadku braku zaksięgowania płatności w ciągu 3 dni roboczych, Zamówienie zostanie automatycznie anulowane.

VIII. WYSYŁKA I DOSTAWA
1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia Kupującemu Towaru bez wad.
2. Sposób dostawy Towaru jest ustalany w trakcie procesu składania Zamówienia.
3. Czas realizacji Zamówienia jest liczony od momentu uzyskania zaksięgowania płatności.
4. Na termin dostawy Towaru składa się czas kompletowania Towaru oraz czas dostawy Towaru przez przewoźnika. Dostawa następuje wyłącznie w Dni Robocze.
5. Czas realizacji zamówienia sklepu wynosi od 2 do 7 dni roboczych. W uzasadnionych przypadkach, w tym w szczególności dotyczących towarów niedostępnych na stanie magazynowym sklepu – jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy, kontaktujemy się z kupującym, aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić dalszą chęć realizacji zamówienia.
6. Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienia wynikające z winy przewoźnika.
7. Zakupione w Sklepie Towary są wysyłane na terenie Polski.
8. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera, Klient powinien w jego obecności dokładnie sprawdzić kompletność zawartości przesyłki oraz stan opakowania zewnętrznego o Towaru. W przypadku uszkodzenia przesyłki Klient powinien sporządzić wraz z kurierem protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez Klienta i kuriera. Po rozpieczętowaniu towaru nie jest możliwe
dokonanie jego zwrotu Sprzedawcy.
9. Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru w miejscu wykonywania działalności gospodarczej Sprzedawcy tj. ul. Płochocińska 101L/lok. 20, 03-044 Warszawa.

IX. REKLAMACJA TOWARU
1. Sprzedawca odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne zakupionego Towaru na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
2. Reklamacje dotyczące Towarów, mogą być zgłaszane:
• na piśmie, na adres siedziby Sprzedawcy,
• pocztą elektroniczną, na adres e-mail wskazany w potwierdzeniu złożenia Zamówienia tj. marketing@stolarkavip.pl.
3. Reklamacja powinna zawierać:
• dane osoby składającej reklamację (imię i nazwisko, adres korespondencyjny, opcjonalnie – adres e-mail i numer telefonu kontaktowego),
• wskazanie przyczyny reklamacji oraz treści żądania.
• numer Zamówienia (widnieje w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia),
• oryginał lub kopia dowodu zakupu (np. paragonu lub faktury) może ułatwić złożenie reklamacji, ale nie jest niezbędny do jej złożenia.
4. O ile krótszy czas rozpatrzenia reklamacji nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, reklamacje rozpatrywane są przez Sprzedawcę w terminie do 14 dni od ich otrzymania. O ewentualnych brakach Reklamacji Klient zostanie powiadomiony niezwłoczne. Wraz z takim zawiadomieniem zostaną przesłane Klientowi informacje, w jaki sposób należy uzupełnić braki w zgłoszeniu reklamacyjnym.
5. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca powiadomi osobę składającą reklamację listem wysłanym na adres podany w reklamacji albo pocztą elektroniczną – w zależności od sposobu złożenia reklamacji.
6. Reklamacje dotyczące wad fizycznych lub prawnych zakupionych Towarów rozpatrywane są zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady. W przypadku, o którym mowa w art. 561(2) § 1 Kodeksu cywilnego, wadliwy Towar powinien zostać dostarczony na adres siedziby Sprzedawcy i na koszt Sprzedawcy.
7. Jeżeli Zamawiający będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą Konsumentem na podstawie przepisów o rękojmi za wady zażąda wymiany Towaru lub usunięcia wady albo złoży oświadczenie o obniżeniu Ceny, określając kwotę, o którą Cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że Sprzedawca uznał to żądanie za uzasadnione.
8. Informujemy jednocześnie, iż Klientowi przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
9. W przypadku zauważonych braków w przesyłce, prosimy o niezwłoczny kontakt.

X. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem, który zawarł Umowę Sprzedaży, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym Konsument lub Przedsiębiorca Konsument lub osoba trzecia upoważniona przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę-Konsumenta do odbioru Towarów weszła w posiadanie Towarów, może odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę-Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
2. Zwracany Towar nie może być rozpieczętowany z opakowania fabrycznego.                                                                                                                                                                                                                            3. W celu odstąpienia od Umowy Sprzedaży Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia przekazanego z wykorzystaniem danych kontaktowych Sprzedawcy, wskazanych w potwierdzeniu złożenia Zamówienia. Konsument lub PrzedsiębiorcaKonsument przekazuje oświadczenie wysyłając stosowne pismo listownie na adres siedziby Sprzedawcy lub pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany w potwierdzeniu złożenia Zamówienia.
4. Dla zachowania terminu odstąpienia od Umowy, określonego w ust. 1 powyżej, wystarczające jest wysłanie informacji do Sprzedawcy dotyczącej wykonania przysługującego Konsumentowi lub Przedsiębiorcy-Konsumentowi uprawnienia do odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
5. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia odstąpienia od umowy, zwrócić produkt Sprzedawcy. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.
6. Zwracany Towar należy odpowiednio zabezpieczyć i zapakować oraz odesłać kompletny w stanie nienaruszonym, w nierozpieczętowanym opakowaniu fabrycznych na adres Sprzedawcy.
7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zwrotu Towaru, zwrócić Konsumentowi lub Przedsiębiorcy-Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę-Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę.
8. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu tej samej oryginalnej metody płatności dokonanej przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę-Konsumenta lub tradycyjnym przelewem bankowym, w każdym przypadku Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem, poza kosztami odesłania Towaru do Sprzedawcy.
9. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy-Konsumentowi w przypadku rozpieczętowania Towaru z opakowania fabrycznego.
10. Ponadto, prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy-Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
• w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub Przedsiębiorcy Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
• w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
• w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.;
• w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
• w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
• o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
• w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
• o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument.
12. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie wyłącza uprawnień z tytułu rękojmi za wady Towarów.
13. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi (Konsumentowi lub Przedsiębiorcy-Konsumentowi), w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśleokreślonym.

XI. DANE OSOBOWE
1. Regulacje dotyczące ochrony oraz przetwarzania danych osobowych Klientów sklepu zostały uregulowane w Polityce Prywatności.
2. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
3. Podanie przez Kupującego danych osobowych podczas dokonywania zakupów w Sklepie jest całkowicie dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zrealizowania Zamówienia.
4. Kupujący ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych, a także żądania poprawienia ich lub usunięcia, o czym jest mowa w Polityce Prywatności.
5. Podane przez Kupującego podczas składania i celu realizacji Zamówienia dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedawcę tylko w celach, o których mowa w Polityce prywatności.

XII. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
1. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta rezultatu, Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument może skorzystać m.in. z:
• Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;
• pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;
• bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.
• internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

XIII. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami-Konsumentami.
2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do
Sprzedawcy.
3. W wypadku Klientów nie będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami-Konsumentami Sprzedawca ma praw ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
5. W razie przesłania Towaru do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynność niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą Konsumentem zostaje wyłączona.
7. W wypadku Usługobiorców nie będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami-Konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
8. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem.
9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Każdorazowo składane w Sklepie Zamówienie stanowi odrębną Umowę Sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji Zamówienia.
2. Umowy zawierane na podstawie Regulaminu zawierane są w języku polskim.
3. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany nie mogą naruszać praw Klientów, wynikających z Zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania w Serwisie.
4. W przypadku wątpliwości związanych z interpretacją niniejszego regulaminu, należy go interpretować w taki sposób, aby jego wykładnia była zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
5. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta wynikających z przepisów prawa.6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego